இரசாயன தொழில்

இரசாயன-தொழில்

இரசாயன தொழில்

இரசாயனத் தொழில் இரசாயன செயலாக்கத் தொழில் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியுடன், சோடா சாம்பல், சல்பூரிக் அமிலம் மற்றும் முக்கியமாக தாவரங்களிலிருந்து சாயங்கள் தயாரிப்பதற்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கரிம பொருட்கள் போன்ற சில கனிம பொருட்களின் உற்பத்தியில் இருந்து படிப்படியாக பல-தொழில்துறை மற்றும் பலவகையான உற்பத்தி துறையாக வளர்ந்துள்ளது.இது தொழில்துறை, இரசாயன, இரசாயன மற்றும் செயற்கை இழைகளை உள்ளடக்கியது.இரசாயனப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்குப் பொருட்களின் அமைப்பு, கலவை மற்றும் வடிவத்தை மாற்றுவதற்கு இரசாயன எதிர்வினையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு துறை இது.போன்றவை: கனிம அமிலம், காரம், உப்பு, அரிய தனிமங்கள், செயற்கை இழை, பிளாஸ்டிக், செயற்கை ரப்பர், சாயம், பெயிண்ட், பூச்சிக்கொல்லி போன்றவை.